Otpad odvojimo,
Čišći okoliš stvorimo!

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“

Priopćenje za javnost o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Podstrana 15.06.2020.

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ dana 15.06.2020. održano je predavanje za djecu Dječjeg vrtića „Mali mornari“ u Općine Podstrana.

Stručno izlaganje na temu „Što je otpad, a što smeće?“ iznijela je tvrtka Alfa atest d.o.o.. Djeci su se predstavila pravila igre u postupanju s otpadom i na primjeru odvajanja otpada u određene spremnike ukazala potreba za razdvajanjem otpada kako ne bi završavao na odlagalištima otpada.

Vjeverica koja je istaknuta na promidžbenim materijalima poslužila je za dobar primjer kao vrijedna životinjica koja skuplja hranu za zimu i potaknula djecu da i oni vrijedno skupljaju i odvajaju otpad kako otpad ne bi postao smeće već novi proizvod. Razdvajanje otpada preduvjet je rada reciklažnog dvorišta, a funkcioniranjem reciklažnog otpada smanjiti će se količina otpada na odlagalištu otpada.

Vjerujemo da će male pametne glavice, prenijeti svojim roditeljima što su čuli i naučili te da ćemo svi zajedno živjeti u čišćem i sigurnijem okolišu.

Djeci su podijeljeni edukativni materijali (brošure i letci). Dio atmosfere sa stručnog izlaganja pogledajte u fotogaleriji.

Za Alfa atest d.o.o.

Anđela Dželalija, dipl.ing. biol. i ekol. mora

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

Poljička 104, 21 312 Podstrana

www.reciklaznodvoristeperun.hr

Naziv projekta:

"Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun"

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0110

Ukupna vrijednost projekta: 7.662.376,52 kn

Iznos koji sufinancira EU: 4.199.999,00 kn

Trajanje projekta: od 11.10.2018. do 31.05.2020.

PODACI O KORISNIKU PROJEKTA

Općina Podstrana

Trg dr. Franje Tuđmana 3

21312 Podstrana

http://www.podstrana.hr

tel: 021 330 256

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr