Otpad odvojimo,
Čišći okoliš stvorimo!

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“

Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u D.V. „Čarobni pianino“, Podstrana 16.06.2020.

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ dana 16.06.2020. održano je predavanje o održivom gospodarenju otpadom u Dječjem vrtiću „Čarobni pianino“ u Općini Podstrana

Stručno izlaganje na temu „Što je otpad, a što smeće?“ iznijela je tvrtka Alfa atest d.o.o.. Djeci se približila hijerarhija gospodarenja otpadom kroz primjer vjeverice koja marljivo odvaja otpad u posebne spremnike. Pravilno postupanje otpadom uključuje:

1. Sprječavanje nastanka otpada

2. Odvajanje otpada

3. Ponovna upotreba otpada

4. Recikliranje otpada

5. Oporaba otpada

6. Zbrinjavanje otpada

Vidjevši kako hrpa otpada vrlo brzo raste ukoliko se sav otpad baca u isti koš, djeca su zaključila da je bitno odvajati otpad jer tako čuvaju okoliš.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta „Perun“ omogućiti će se građanima Općine Podstrana da se odvojeno prikupljeni otpad ponovo upotrijebi, reciklira, oporabi i na taj način smanji količina otpad na odlagalištima.

Djeci su podijeljeni edukativni materijali (brošure i letci). Dio atmosfere sa stručnog izlaganja pogledajte u fotogaleriji.

Za Alfa atest d.o.o.

Anđela Dželalija, dipl.ing. biol. i ekol. mora

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

Poljička 104, 21 312 Podstrana

www.reciklaznodvoristeperun.hr

Naziv projekta:

"Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun"

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0110

Ukupna vrijednost projekta: 7.662.376,52 kn

Iznos koji sufinancira EU: 4.199.999,00 kn

Trajanje projekta: od 11.10.2018. do 31.05.2020.

PODACI O KORISNIKU PROJEKTA

Općina Podstrana

Trg dr. Franje Tuđmana 3

21312 Podstrana

http://www.podstrana.hr

tel: 021 330 256

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr