Otpad odvojimo,
Čišći okoliš stvorimo!

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“

Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u D.V. „Brat Sunce“, Podstrana 17.06.2020.

Dana 17.06.2020. održano je predavanje o održivom gospodarenju otpadom u Dječjem vrtiću „Brat Sunce“ u Općini Podstrana u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“.

Predstavnica tvrtke Alfa atest d.o.o. iznijela je stručno predavanje na temu „Što je otpad, a što smeće?“. Edukacija je potaknula djecu na razmišljanje da miješani komunalni otpad prikupljen u našim domovima ne nestaje iz okoliša kada ga prikupi komunalna tvrtka, već da završava na odlagalištu otpada. Upravo odvajanjem otpada po vrsti u kućanstvu i korištenjem budućeg reciklažnog dvorišta „Perun“ povećati će se stopa odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te smanjiti količina otpada na odlagalištu.

Djeci su podijeljeni edukativni materijali (brošure i letci). Dio atmosfere sa stručnog izlaganja pogledajte u fotogaleriji.

Za Alfa atest d.o.o.

Anđela Dželalija, dipl.ing. biol. i ekol. mora

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

Poljička 104, 21 312 Podstrana

www.reciklaznodvoristeperun.hr

Naziv projekta:

"Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun"

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0110

Ukupna vrijednost projekta: 7.662.376,52 kn

Iznos koji sufinancira EU: 4.199.999,00 kn

Trajanje projekta: od 11.10.2018. do 31.05.2020.

PODACI O KORISNIKU PROJEKTA

Općina Podstrana

Trg dr. Franje Tuđmana 3

21312 Podstrana

http://www.podstrana.hr

tel: 021 330 256

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr