Otpad odvojimo,
Čišći okoliš stvorimo!
Više

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda – Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

ŠTO JE RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Reciklažno dvorište Općine Podstrana gradi se na lokaciji Poljička 104 u Podstrani na ukupnoj površini od 3635 m2.

POPIS OTPADA KOJE ZAPRIMA RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

papir

karton

PET ambalaža

glomazni i sitni EE otpad

tekstilni otpad

obuća

akumulatori

baterije

otpadne fluo cijevi

štedne žarulje

opasni (nezapaljivi) otpad iz domaćinstva

opasni (zapaljivi) otpad iz domaćinstva

motorna ulja

zauljena ambalaža i krpe

jestiva ulja

stari lijekovi

ostala tvrda plastika

drveni glomazni otpad

metalni glomazni otpad

građevinski otpad (šuta, sanitarna keramika)

ravno i ambalažno staklo

stiropor gustoće do 30 kg/m3

drvo

zeleni otpad (usitnjeno drvo)

željezo

obojeni metali

limenke

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda – Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN

Poljička 104, 21 312 Podstrana

www.reciklaznodvoristeperun.hr

Naziv projekta:

"Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun"

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0110

Ukupna vrijednost projekta: 7.662.376,52 kn

Iznos koji sufinancira EU: 4.199.999,00 kn

Trajanje projekta: od 11.10.2018. do 31.05.2020.

PODACI O KORISNIKU PROJEKTA

Općina Podstrana

Trg dr. Franje Tuđmana 3

21312 Podstrana

http://www.podstrana.hr

tel: 021 330 256

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr